Joints Support Plus

Joints Support Plus là một thực phẩm bổ sung có với Glucosamine. Cộng với Vitamin C, Cooper & Mangan góp phần vào sự hình thành và duy trì trạng thái bình thường của sụn. Công thức nâng cao với Glucosamine và các chất dinh dưỡng.